แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

นางสาวนิศา ขยันมาก
นางสาวนิศา ขยันมาก
หัวหน้าแผนกวิชา
นางพีรรัชฎากรณ์ สุดประเสริฐ
นางพีรรัชฎากรณ์ สุดประเสริฐ
บุคลากรประจำแผนก
นางสาวศรีสุดา สุขเจริญทรัพย์
นางสาวศรีสุดา สุขเจริญทรัพย์
บุคลากรประจำแผนก
นางสาวอรธณา ส้มเพชร
นางสาวอรธณา ส้มเพชร
บุคลากรประจำแผนก

Web Link

E-Office
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์
ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์