แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง

นายปรีชา ศูนย์กลาง
นายปรีชา ศูนย์กลาง
หัวหน้าแผนกวิชา
นายธีระ มูลมงคล
นายธีระ มูลมงคล
บุคลากรประจำแผนก
นายธนกร หารวิชัย
นายธนกร หารวิชัย
บุคลากรประจำแผนก
นายชัยวัฒน์ ฉายแสงเดือน
นายชัยวัฒน์ ฉายแสงเดือน
บุคลากรประจำแผนก

Web Link

E-Office
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์
ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์