๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดยนายภักดี พรหมเกิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าประชุมประจำเดือน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมตาลโตนด

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดยนายภักดี พรหมเกิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าประชุมประจำเดือน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมตาลโตนด


๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดยนายภักดี พรหมเกิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าประชุมประจำเดือน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒  เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมตาลโตนด
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดยนายภักดี พรหมเกิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าประชุมประจำเดือน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒  เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมตาลโตนด
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดยนายภักดี พรหมเกิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าประชุมประจำเดือน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒  เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมตาลโตนด
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดยนายภักดี พรหมเกิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าประชุมประจำเดือน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒  เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมตาลโตนด
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดยนายภักดี พรหมเกิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าประชุมประจำเดือน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒  เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมตาลโตนด
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดยนายภักดี พรหมเกิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าประชุมประจำเดือน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒  เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมตาลโตนด

Web Link

E-Office
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์
ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
สมัครเรียน ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2563