ครูบุญเรือน ปั้นทอนและครูแววมณี กระต่ายเผือกพร้อมด้วยนักเรียน องค์การฯ เข้าร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อยโดย นายปรีชา ศูนย์กลาง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มอบหมายให้ ครูบุญเรือน ปั้นทอนและครูแววมณี กระต่ายเผือกพร้อมด้วยนักเรียน องค์การฯ เข้าร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี


ครูบุญเรือน ปั้นทอนและครูแววมณี กระต่ายเผือกพร้อมด้วยนักเรียน องค์การฯ เข้าร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ครูบุญเรือน ปั้นทอนและครูแววมณี กระต่ายเผือกพร้อมด้วยนักเรียน องค์การฯ เข้าร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ครูบุญเรือน ปั้นทอนและครูแววมณี กระต่ายเผือกพร้อมด้วยนักเรียน องค์การฯ เข้าร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ครูบุญเรือน ปั้นทอนและครูแววมณี กระต่ายเผือกพร้อมด้วยนักเรียน องค์การฯ เข้าร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ครูบุญเรือน ปั้นทอนและครูแววมณี กระต่ายเผือกพร้อมด้วยนักเรียน องค์การฯ เข้าร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ครูบุญเรือน ปั้นทอนและครูแววมณี กระต่ายเผือกพร้อมด้วยนักเรียน องค์การฯ เข้าร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ครูบุญเรือน ปั้นทอนและครูแววมณี กระต่ายเผือกพร้อมด้วยนักเรียน องค์การฯ เข้าร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

Web Link

E-Office
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์
ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
สมัครเรียน ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2563