ครูธนกร หารวิชัย ครูอรธณา ส้มเพชร ครูชณัฏทิพพ์ กัลยาณรัตน์ และ เจ้าหน้าที่ธุรการงานทะเบียน นางสาววิกานดา เจรจา เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.๐๒ ของ งานทะเบียน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

⚒ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒-๒⚒ วิทยาลัยการอาชีพยเขาย้อย โดย นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย มอบหมายให้ ครูธนกร หารวิชัย ครูอรธณา ส้มเพชร ครูชณัฏทิพพ์ กัลยาณรัตน์ และ เจ้าหน้าที่ธุรการงานทะเบียน นางสาววิกานดา เจรจา เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.๐๒ ของ งานทะเบียน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล ณ ห้อง Smart Classroom ชั้น ๔ อาคารเรารักในหลวง วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี


ครูธนกร หารวิชัย ครูอรธณา ส้มเพชร ครูชณัฏทิพพ์ กัลยาณรัตน์ และ เจ้าหน้าที่ธุรการงานทะเบียน นางสาววิกานดา เจรจา เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.๐๒ ของ งานทะเบียน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูธนกร หารวิชัย ครูอรธณา ส้มเพชร ครูชณัฏทิพพ์ กัลยาณรัตน์ และ เจ้าหน้าที่ธุรการงานทะเบียน นางสาววิกานดา เจรจา เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.๐๒ ของ งานทะเบียน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูธนกร หารวิชัย ครูอรธณา ส้มเพชร ครูชณัฏทิพพ์ กัลยาณรัตน์ และ เจ้าหน้าที่ธุรการงานทะเบียน นางสาววิกานดา เจรจา เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.๐๒ ของ งานทะเบียน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูธนกร หารวิชัย ครูอรธณา ส้มเพชร ครูชณัฏทิพพ์ กัลยาณรัตน์ และ เจ้าหน้าที่ธุรการงานทะเบียน นางสาววิกานดา เจรจา เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.๐๒ ของ งานทะเบียน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูธนกร หารวิชัย ครูอรธณา ส้มเพชร ครูชณัฏทิพพ์ กัลยาณรัตน์ และ เจ้าหน้าที่ธุรการงานทะเบียน นางสาววิกานดา เจรจา เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.๐๒ ของ งานทะเบียน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูธนกร หารวิชัย ครูอรธณา ส้มเพชร ครูชณัฏทิพพ์ กัลยาณรัตน์ และ เจ้าหน้าที่ธุรการงานทะเบียน นางสาววิกานดา เจรจา เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.๐๒ ของ งานทะเบียน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูธนกร หารวิชัย ครูอรธณา ส้มเพชร ครูชณัฏทิพพ์ กัลยาณรัตน์ และ เจ้าหน้าที่ธุรการงานทะเบียน นางสาววิกานดา เจรจา เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.๐๒ ของ งานทะเบียน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูธนกร หารวิชัย ครูอรธณา ส้มเพชร ครูชณัฏทิพพ์ กัลยาณรัตน์ และ เจ้าหน้าที่ธุรการงานทะเบียน นางสาววิกานดา เจรจา เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.๐๒ ของ งานทะเบียน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

Web Link

E-Office
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์
ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
สมัครเรียน ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2563