นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของคณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ และแผนกวิชาการบัญชี ภาคเรียน ที่ 2/256

19/20/61-2 นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย มอบหมายให้นายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของคณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ และแผนกวิชาการบัญชี ภาคเรียน ที่ 2/2560


นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของคณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ และแผนกวิชาการบัญชี ภาคเรียน ที่ 2/256
นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของคณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ และแผนกวิชาการบัญชี ภาคเรียน ที่ 2/256
นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของคณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ และแผนกวิชาการบัญชี ภาคเรียน ที่ 2/256
นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของคณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ และแผนกวิชาการบัญชี ภาคเรียน ที่ 2/256

Web Link

E-Office
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์
ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
สมัครเรียน ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2563