การเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น

20/02/2561 วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ภายใต้การบริหารงานโดย นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ได้มอบหมายให้ นายวิกรม ดังก้อง นายพงศ์ศักดิ์ ธงทอง นางสาวนิศา ขยันมาก และนางสาวนรีรัตน์ อินทร์เจริญ เข้าปฏิบัติหน้าที่การเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชางานจักรยานยนต์ วิชางานเชื่อมโลหะแผ่นเบื้องต้น วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(การสร้างเวปไซต์) วิชาการทำขนมอบ ณ โรงเรียนดอนยางวิทยา อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี


การเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น
การเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น
การเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น
การเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น

Web Link

E-Office
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์
ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
สมัครเรียน ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2563