แผนกวิชาช่างยนต์

นายพงศ์ศักดิ์ ธงทอง
นายพงศ์ศักดิ์ ธงทอง
หัวหน้าแผนกวิชา
นายธราดล สุดคง
นายธราดล สุดคง
บุคลากรประจำแผนก
นายนพพร กิจรุ่งพิพัฒน์
นายนพพร กิจรุ่งพิพัฒน์
บุคลากรประจำแผนก
นายวัลลภ พันธ์สิงห์
นายวัลลภ พันธ์สิงห์
บุคลากรประจำแผนก
นายวิกรม ดังก้อง
นายวิกรม ดังก้อง
บุคลากรประจำแผนก
นายวรากร ชยุติกุล

ประมวลภาพกิจกรรม

Web Link

E-Office
eDLTV โครงการในพระราชดำริฯ
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา