เจ้าหน้าที่

นางชฎานุช พ่วงรอด
นางชฎานุช พ่วงรอด
เจ้าหน้าที่
นางสาวนัททิกา แก้วมณี
นางสาวนัททิกา แก้วมณี
เจ้าหน้าที่
นางสาวสุนทรี บุตรเคียง
นางสาวสุนทรี บุตรเคียง
เจ้าหน้าที่
นางสาววิกานดา เจรจา
นางสาววิกานดา เจรจา
เจ้าหน้าที่
นายนันทวุฒิ วงศ์วิสุทธิ์วัฒนา
นายนันทวุฒิ วงศ์วิสุทธิ์วัฒนา
เจ้าหน้าที่
นายช้อย ชุ่มจิตต์
นายช้อย ชุ่มจิตต์
นักการ-ภารโรง
นายบุญเลิศ วันเสือ
นายบุญเลิศ วันเสือ
พนักงานขับรถ

Web Link

E-Office
eDLTV โครงการในพระราชดำริฯ
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา