นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย มอบหมายให้นายวัลลภ พันธ์สิงห์ นายกันตวีย์ ก้อนคำและนางสาวปฏิมา บุญล้อม เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน การติดตามแบะประเมินผลศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวเพชรบุรี

28/05/61-2 ภายใต้การบริหารงานของนายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย มอบหมายให้นายวัลลภ พันธ์สิงห์ นายกันตวีย์ ก้อนคำและนางสาวปฏิมา บุญล้อม เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน การติดตามแบะประเมินผลศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวเพชรบุรี


นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย มอบหมายให้นายวัลลภ พันธ์สิงห์ นายกันตวีย์ ก้อนคำและนางสาวปฏิมา บุญล้อม เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน การติดตามแบะประเมินผลศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวเพชรบุรี
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย มอบหมายให้นายวัลลภ พันธ์สิงห์ นายกันตวีย์ ก้อนคำและนางสาวปฏิมา บุญล้อม เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน การติดตามแบะประเมินผลศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวเพชรบุรี
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย มอบหมายให้นายวัลลภ พันธ์สิงห์ นายกันตวีย์ ก้อนคำและนางสาวปฏิมา บุญล้อม เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน การติดตามแบะประเมินผลศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวเพชรบุรี
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย มอบหมายให้นายวัลลภ พันธ์สิงห์ นายกันตวีย์ ก้อนคำและนางสาวปฏิมา บุญล้อม เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน การติดตามแบะประเมินผลศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวเพชรบุรี
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย มอบหมายให้นายวัลลภ พันธ์สิงห์ นายกันตวีย์ ก้อนคำและนางสาวปฏิมา บุญล้อม เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน การติดตามแบะประเมินผลศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวเพชรบุรี
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย มอบหมายให้นายวัลลภ พันธ์สิงห์ นายกันตวีย์ ก้อนคำและนางสาวปฏิมา บุญล้อม เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน การติดตามแบะประเมินผลศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวเพชรบุรี
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย มอบหมายให้นายวัลลภ พันธ์สิงห์ นายกันตวีย์ ก้อนคำและนางสาวปฏิมา บุญล้อม เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน การติดตามแบะประเมินผลศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวเพชรบุรี

Web Link

E-Office
eDLTV โครงการในพระราชดำริฯ
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา