วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ภายใต้การบริหารงานของนายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ โดยเน้นการเรียนอย่างมีความสุข มีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

16/05/61 ประมวลภาพบรรยากาศการเรียนการสอนของคณะครูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ภายใต้การบริหารงานของนายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ โดยเน้นการเรียนอย่างมีความสุข มีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


 วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ภายใต้การบริหารงานของนายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ โดยเน้นการเรียนอย่างมีความสุข มีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ภายใต้การบริหารงานของนายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ โดยเน้นการเรียนอย่างมีความสุข มีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ภายใต้การบริหารงานของนายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ โดยเน้นการเรียนอย่างมีความสุข มีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ภายใต้การบริหารงานของนายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ โดยเน้นการเรียนอย่างมีความสุข มีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ภายใต้การบริหารงานของนายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ โดยเน้นการเรียนอย่างมีความสุข มีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ภายใต้การบริหารงานของนายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ โดยเน้นการเรียนอย่างมีความสุข มีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ภายใต้การบริหารงานของนายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ โดยเน้นการเรียนอย่างมีความสุข มีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ภายใต้การบริหารงานของนายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ โดยเน้นการเรียนอย่างมีความสุข มีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ภายใต้การบริหารงานของนายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ โดยเน้นการเรียนอย่างมีความสุข มีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ภายใต้การบริหารงานของนายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ โดยเน้นการเรียนอย่างมีความสุข มีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Web Link

E-Office
eDLTV โครงการในพระราชดำริฯ
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา