นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากทีมงาน จากบริษัทพรนุภาพ เพชรบุรี มาเป็นวิทยากร ทั้งนี้ ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ

04/05/61 วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 3 หลักสูตรการวิเคราะห์ปัญหารถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ ด้วย Diagnosis System โดยมีนายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากทีมงาน จากบริษัทพรนุภาพ เพชรบุรี มาเป็นวิทยากร ทั้งนี้ ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ


นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากทีมงาน จากบริษัทพรนุภาพ เพชรบุรี มาเป็นวิทยากร ทั้งนี้ ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากทีมงาน จากบริษัทพรนุภาพ เพชรบุรี มาเป็นวิทยากร ทั้งนี้ ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากทีมงาน จากบริษัทพรนุภาพ เพชรบุรี มาเป็นวิทยากร ทั้งนี้ ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากทีมงาน จากบริษัทพรนุภาพ เพชรบุรี มาเป็นวิทยากร ทั้งนี้ ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากทีมงาน จากบริษัทพรนุภาพ เพชรบุรี มาเป็นวิทยากร ทั้งนี้ ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากทีมงาน จากบริษัทพรนุภาพ เพชรบุรี มาเป็นวิทยากร ทั้งนี้ ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากทีมงาน จากบริษัทพรนุภาพ เพชรบุรี มาเป็นวิทยากร ทั้งนี้ ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากทีมงาน จากบริษัทพรนุภาพ เพชรบุรี มาเป็นวิทยากร ทั้งนี้ ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากทีมงาน จากบริษัทพรนุภาพ เพชรบุรี มาเป็นวิทยากร ทั้งนี้ ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากทีมงาน จากบริษัทพรนุภาพ เพชรบุรี มาเป็นวิทยากร ทั้งนี้ ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากทีมงาน จากบริษัทพรนุภาพ เพชรบุรี มาเป็นวิทยากร ทั้งนี้ ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ

Web Link

E-Office
eDLTV โครงการในพระราชดำริฯ
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา