นางสาวจิตต์อาภา สายยืด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน โดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) ระหว่างวันที่ 1-3 พ.ค 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว

02/05/61-1 นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ได้มอบหมายงานให้นางสาวจิตต์อาภา สายยืด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน โดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) ระหว่างวันที่ 1-3 พ.ค 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว


นางสาวจิตต์อาภา สายยืด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน โดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) ระหว่างวันที่ 1-3 พ.ค 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
นางสาวจิตต์อาภา สายยืด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน โดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) ระหว่างวันที่ 1-3 พ.ค 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
นางสาวจิตต์อาภา สายยืด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน โดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) ระหว่างวันที่ 1-3 พ.ค 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
นางสาวจิตต์อาภา สายยืด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน โดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) ระหว่างวันที่ 1-3 พ.ค 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
นางสาวจิตต์อาภา สายยืด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน โดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) ระหว่างวันที่ 1-3 พ.ค 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
นางสาวจิตต์อาภา สายยืด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน โดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) ระหว่างวันที่ 1-3 พ.ค 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
นางสาวจิตต์อาภา สายยืด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน โดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) ระหว่างวันที่ 1-3 พ.ค 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
นางสาวจิตต์อาภา สายยืด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน โดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) ระหว่างวันที่ 1-3 พ.ค 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
นางสาวจิตต์อาภา สายยืด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน โดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) ระหว่างวันที่ 1-3 พ.ค 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
นางสาวจิตต์อาภา สายยืด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน โดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) ระหว่างวันที่ 1-3 พ.ค 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว

Web Link

E-Office
eDLTV โครงการในพระราชดำริฯ
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา