ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ได้มอบหมายให้ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดำเนินการอบรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 3

9/04/2561 วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ภายใต้การบริหารงานโดย นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ได้มอบหมายให้ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดำเนินการอบรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 3 Education To Employment : Vocational Boot Camp (E to E) หลักสูตรงานจัดแสดงสินค้าในธุรกิจค้าปลีกโดยใช้ระบบแอปพลิเคชั่นออนไลน์ โดยมีนายชินวัฒน์ สร่างโศก เป็นวิทยากรที่ให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 227 วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย


ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ได้มอบหมายให้ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดำเนินการอบรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 3
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ได้มอบหมายให้ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดำเนินการอบรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 3
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ได้มอบหมายให้ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดำเนินการอบรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 3
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ได้มอบหมายให้ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดำเนินการอบรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 3
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ได้มอบหมายให้ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดำเนินการอบรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 3
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ได้มอบหมายให้ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดำเนินการอบรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 3
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ได้มอบหมายให้ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดำเนินการอบรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 3
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ได้มอบหมายให้ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดำเนินการอบรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 3
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ได้มอบหมายให้ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดำเนินการอบรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 3
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ได้มอบหมายให้ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดำเนินการอบรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 3
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ได้มอบหมายให้ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดำเนินการอบรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 3
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ได้มอบหมายให้ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดำเนินการอบรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 3
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ได้มอบหมายให้ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดำเนินการอบรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 3

Web Link

E-Office
eDLTV โครงการในพระราชดำริฯ
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา