คณะครูเข้าเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบััติงานของคณะครูและนักเรียนแผนกช่างยนต์ที่ร่วมกับขนส่งจังหวัดเพชรบุรีตรวจความพร้อมรถโดยสารเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารช่วงเตรียมความพร้อม ก่อนเทศกาลสงกรานต์(ช่วงที่ 2) ระหว่างวันที่ 4-10 เมษายน 2561 ณ.จุดจอดรถโดยสารสาธารณะเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

06/04/61-2 นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย พร้อมด้วยนายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการฯ คณะครูเข้าเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบััติงานของคณะครูและนักเรียนแผนกช่างยนต์ที่ร่วมกับขนส่งจังหวัดเพชรบุรีตรวจความพร้อมรถโดยสารเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารช่วงเตรียมความพร้อม ก่อนเทศกาลสงกรานต์(ช่วงที่ 2) ระหว่างวันที่ 4-10 เมษายน 2561 ณ.จุดจอดรถโดยสารสาธารณะเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี


คณะครูเข้าเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบััติงานของคณะครูและนักเรียนแผนกช่างยนต์ที่ร่วมกับขนส่งจังหวัดเพชรบุรีตรวจความพร้อมรถโดยสารเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารช่วงเตรียมความพร้อม ก่อนเทศกาลสงกรานต์(ช่วงที่ 2) ระหว่างวันที่ 4-10 เมษายน 2561 ณ.จุดจอดรถโดยสารสาธารณะเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
คณะครูเข้าเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบััติงานของคณะครูและนักเรียนแผนกช่างยนต์ที่ร่วมกับขนส่งจังหวัดเพชรบุรีตรวจความพร้อมรถโดยสารเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารช่วงเตรียมความพร้อม ก่อนเทศกาลสงกรานต์(ช่วงที่ 2) ระหว่างวันที่ 4-10 เมษายน 2561 ณ.จุดจอดรถโดยสารสาธารณะเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
คณะครูเข้าเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบััติงานของคณะครูและนักเรียนแผนกช่างยนต์ที่ร่วมกับขนส่งจังหวัดเพชรบุรีตรวจความพร้อมรถโดยสารเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารช่วงเตรียมความพร้อม ก่อนเทศกาลสงกรานต์(ช่วงที่ 2) ระหว่างวันที่ 4-10 เมษายน 2561 ณ.จุดจอดรถโดยสารสาธารณะเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
คณะครูเข้าเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบััติงานของคณะครูและนักเรียนแผนกช่างยนต์ที่ร่วมกับขนส่งจังหวัดเพชรบุรีตรวจความพร้อมรถโดยสารเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารช่วงเตรียมความพร้อม ก่อนเทศกาลสงกรานต์(ช่วงที่ 2) ระหว่างวันที่ 4-10 เมษายน 2561 ณ.จุดจอดรถโดยสารสาธารณะเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
คณะครูเข้าเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบััติงานของคณะครูและนักเรียนแผนกช่างยนต์ที่ร่วมกับขนส่งจังหวัดเพชรบุรีตรวจความพร้อมรถโดยสารเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารช่วงเตรียมความพร้อม ก่อนเทศกาลสงกรานต์(ช่วงที่ 2) ระหว่างวันที่ 4-10 เมษายน 2561 ณ.จุดจอดรถโดยสารสาธารณะเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
คณะครูเข้าเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบััติงานของคณะครูและนักเรียนแผนกช่างยนต์ที่ร่วมกับขนส่งจังหวัดเพชรบุรีตรวจความพร้อมรถโดยสารเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารช่วงเตรียมความพร้อม ก่อนเทศกาลสงกรานต์(ช่วงที่ 2) ระหว่างวันที่ 4-10 เมษายน 2561 ณ.จุดจอดรถโดยสารสาธารณะเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
คณะครูเข้าเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบััติงานของคณะครูและนักเรียนแผนกช่างยนต์ที่ร่วมกับขนส่งจังหวัดเพชรบุรีตรวจความพร้อมรถโดยสารเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารช่วงเตรียมความพร้อม ก่อนเทศกาลสงกรานต์(ช่วงที่ 2) ระหว่างวันที่ 4-10 เมษายน 2561 ณ.จุดจอดรถโดยสารสาธารณะเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

Web Link

E-Office
eDLTV โครงการในพระราชดำริฯ
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา