นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกันยายน 2561 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดย นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกันยายน 2561 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา และชี้แนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และบรรลุวัตถุประสงค์ ตามแผนงานที่วางไว้ในปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมตาลตโนด อาคารศูนย์วิทยบริการและงานห้องสมุด วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย


นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกันยายน 2561 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกันยายน 2561 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกันยายน 2561 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกันยายน 2561 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกันยายน 2561 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกันยายน 2561 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกันยายน 2561 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกันยายน 2561 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกันยายน 2561 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกันยายน 2561 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกันยายน 2561 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา

Web Link

E-Office
eDLTV โครงการในพระราชดำริฯ
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา