นางสาวอรธณา ส้มเพชร หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้า และประกอบธุรกิจ รับการติดตามและประเมินผลการบ่มเพาะผู้ประกอบการ อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย

วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดยนายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัย มอบหมายให้ นางสาวอรธณา ส้มเพชร หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้า และประกอบธุรกิจ รับการติดตามและประเมินผลการบ่มเพาะผู้ประกอบการ อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย


นางสาวอรธณา ส้มเพชร หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้า และประกอบธุรกิจ รับการติดตามและประเมินผลการบ่มเพาะผู้ประกอบการ อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
นางสาวอรธณา ส้มเพชร หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้า และประกอบธุรกิจ รับการติดตามและประเมินผลการบ่มเพาะผู้ประกอบการ อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
นางสาวอรธณา ส้มเพชร หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้า และประกอบธุรกิจ รับการติดตามและประเมินผลการบ่มเพาะผู้ประกอบการ อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
นางสาวอรธณา ส้มเพชร หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้า และประกอบธุรกิจ รับการติดตามและประเมินผลการบ่มเพาะผู้ประกอบการ อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
นางสาวอรธณา ส้มเพชร หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้า และประกอบธุรกิจ รับการติดตามและประเมินผลการบ่มเพาะผู้ประกอบการ อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
นางสาวอรธณา ส้มเพชร หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้า และประกอบธุรกิจ รับการติดตามและประเมินผลการบ่มเพาะผู้ประกอบการ อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
นางสาวอรธณา ส้มเพชร หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้า และประกอบธุรกิจ รับการติดตามและประเมินผลการบ่มเพาะผู้ประกอบการ อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
นางสาวอรธณา ส้มเพชร หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้า และประกอบธุรกิจ รับการติดตามและประเมินผลการบ่มเพาะผู้ประกอบการ อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
นางสาวอรธณา ส้มเพชร หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้า และประกอบธุรกิจ รับการติดตามและประเมินผลการบ่มเพาะผู้ประกอบการ อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
นางสาวอรธณา ส้มเพชร หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้า และประกอบธุรกิจ รับการติดตามและประเมินผลการบ่มเพาะผู้ประกอบการ อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย

Web Link

E-Office
eDLTV โครงการในพระราชดำริฯ
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา