การเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับสถานศึกษา

การเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับสถานศึกษา -ผู้ที่ไดรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การฯ คือ นายศักรินทร์. ดังแสง แผนกวิชาช่างยนต์ ระดับ ปวส.1 -รองนายกองค์การฯ คือ นางสาวแพรวรรณ. หวังเจริญ แผนกวิชาบัญชี ระดับ ปวช.1


การเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับสถานศึกษา
การเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับสถานศึกษา
การเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับสถานศึกษา
การเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับสถานศึกษา
การเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับสถานศึกษา
การเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับสถานศึกษา
การเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับสถานศึกษา

Web Link

E-Office
eDLTV โครงการในพระราชดำริฯ
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา