วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2363 ในวันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2563

๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ได้มอบหมายให้วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย นำโดยนายภักดี พรหมเกิด ผู้อำนวยการฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพของสถานศึกษาอาชีวศึกษาแบบออนไลน์โดยได้รับเกียรติจากนายสรรเสริญ ไหมทอง ผู้อำนวยการเทคนิคเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดและได้รับเกียรติจาก ดร.จุรินทร์ มิลินทสูต เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้