วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2363 ในวันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2563

ข้อมูลงบประมาณ

ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย

1. ประมาณการรายรับ

  13,620,950.90

     บาท

 ก. เงินรายได้ (บกศ.) 

 2,584,650.90

     บาท

 

ยอดยกมาจากปีก่อน

 1,498,789.90

     บาท

 

คาดว่ามีรายรับในปีนี้

 600,000.00

     บาท

        

เงินอุดหนุน ยกมา

 485,861.00

     บาท

 ข. เงินงบประมาณ ปี 2563 ที่คาดว่าจะได้รับ

     บาท

 

งบบุคลากร

 5,580,840.00

     บาท

 

งบดำเนินงาน

 2,110,000.00

     บาท

 

งบลงทุน

     บาท

 

งบเงินอุดหนุน

 2,430,010.00

     บาท

 

งบรายจ่ายอื่น

915,450.00

     บาท

2. ประมาณการรายจ่าย

13,620,950.90

     บาท

 

งบบุคลากร

 5,580,840.00

     บาท

 

    - เงินเดือน

2,718,240.00

     บาท

 

    - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,728,200.00

     บาท

 

    - วิทยฐานะ

  134,400.00

     บาท

 

งบดำเนินงาน

4,694,650.90

     บาท

 

    - ค่าจ้างชั่วคราว

   1,342,500.00

     บาท

 

    - ค่าตอบแทน

   250,000.00

     บาท

 

    - ค่าใช้สอย

600,000.00

     บาท

 

    - ค่าวัสดุ

1,734,150.90

     บาท

 

    - ค่าสาธารณูปโภค

768,000.00

     บาท

 

งบลงทุน

                      -  

     บาท

 

    -  ...........

 -

      บาท

 

งบเงินอุดหนุน

   2,430,010.00

     บาท

 

    - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

168,150.00

     บาท

 

    - ค่าหนังสือ

354,000.00

     บาท

 

    - ค่าเครื่องแบบนักเรียน

          171,000.00

     บาท

 

     - ค่าจัดการเรียนการสอน

1,560,940.00

     บาท

 

    - ค่าอุปกรณ์การเรียน

81,420.00

     บาท

 

    - นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ฯ

   60,000.00

     บาท

 

    - ค่าเครื่องมือนักศึกษา

   34,500.00

     บาท

 

งบรายจ่ายอื่น

915,450.00

     บาท

 

    -  Fix it Center

200,000.00

     บาท

 

    -  ศูนย์บ่มเพาะ

65,000.00

     บาท

 

    -  ทวิศึกษา

     238,250.00

     บาท

 

    -  ทวิภาคี

       38,500.00

     บาท

 

    -  ลดปัญหาการออกกลางคัน

     21,000.00

     บาท

 

    -  พัฒนาภาษาอังกฤษ

45,500.00

     บาท

 

    -  เร่งประสิทธิภาพการสอน

189,600.00

     บาท

 

    -  จัดหาบุคลากรคืนครูให้ผู้เรียน

117,600.00

     บาท